es wurden 42 Röhren gefunden
115 C 15 T   Zeitrelay
115 N 030 T   Zeitrelais
18 N 030   Zeitrelais
1941 A   Eisenwasserstoffwiderstand
26 N 045   Zeitrelais
26 N 060 T   Zeitrelais
26 N 300   Zeitrelais
329   Eisenwasserstoffwiderstand
4152-02   Zeitrelay
4372   Überspannungsableiter
4379   Überspannungsableiter
4390   Überspannungsableiter
555 85   Demoröhre
55580 Demonstrationsröhre
563462   Thermoelement
6 AL 5 X 3 DR   Duodiode
6 C 45 T   Zeitrelais
6 N 045   Zeitrelais
6 N 05   Zeitrelais
6 X 4 X1 DR   Zweiweggleichrichter
B 1633   Zeitrelais
DLS 16   Zeitrelais
EW 12   Eisenwasserstoffwiderstand
EW 20   Eisenwasserstoffwiderstand
FEK   Sonderröhre
GI 27/2   Zeitrelais
HLT 2/0,5a   Heißleiter
IR 32 G   Ionisationsmanometer
IR 36 GA   Ionisationsmanometer
Osram 0.15A   Eisenwasserstoffwiderstand
Osram 0.6A   Eisenwasserstoffwiderstand
Osram 50V02A   Eisenwasserstoffwiderstand
Osram 60V015A   Eisenwasserstoffwiderstand
Osram 70V02A   Eisenwasserstoffwiderstand
Osram 9V02A   Urdox Widerstand
RL 46602   Relais
SS 6 Ak 5 Amp   Halbleiterersatz
SS 6 AK 5 Osc   Halbleiterersatz
TH 91 Thermokreuz
TH 95 Thermokreuz
ThS 49   Zeitrelais
U 2410-P   Urdoxwiderstand